WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN
news-image 03.08
2020

Удължени срокове за прилагане на мерките за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19

 

Уважаеми клиенти,

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД прилага удължените срокове за прилагане на мерките за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19 съгласно утвърдените от БНБ удължени срокове за прилагане на Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, както следва:

 

• срокът за подаване на искане от клиенти за отсрочване на задължения и одобряването им е до 23 септември 2020 г., а за одобряването им от страна на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД – до 30 септември 2020 г.;

• срокът за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 март 2021 г.

 

Мерките на ОББ Интерлийз разработени в съответствие с одобрения от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19, остават непроменени, с нови срокове:

 

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

 

Напомняме Ви, че прилагането на един от двата варианта се съгласува изрично между страните в зависимост от степента, в която вие или вашият бизнес сте засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

 

Ако вие сте Лизингополучател – дружество или физическо лице, който има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с ОББ Интерлийз договор за лизинг във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици и сте обслужвали редовно задълженията си по договора за лизинг към 01.03.2020 г. (или към тази дата сте били в просрочие не повече от 90 дни), както и ако не сте се възползвали от предоставената възможност за отсрочване на плащанията в срока до 22.06.2020 г., МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ИЗРИЧНО ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ОБЛЕКЧЕНИЯТА, КОИТО ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ВИ ПРЕДЛАГА, ПО НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

§  На имейл адрес interlease@interlease.bg, като изпратите попълнен съответния формуляр (за фирми и за физически лица) и придружаващите го документи, с които удостоверявате / декларирате очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19;

§  През личния ви профил в клиентската платформа www.interlease.ws;

§  Като се свържете с обслужващия ви мениджър връзка с клиенти (за фирми).

 

Вашето искане следва да бъде изпратено до нас по някой от посочените начини не по-късно от 23.09.2020 г.

 

След като получим вашето искане, служител на ОББ Интерлийз ще се свърже с вас, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването, както и за да съгласува избрания вариант съгласно посочените по-горе. При необходимост от разяснения относно прилагането на облекченията, можете да се свържете с нас на 0800 12 666 (от 09:00 до 17:30 часа в работни дни).

Декларация на български език от клиенти - юридически лица

Декларация на английски език от клиенти - юридически лица

Декларация от клиенти - физически лица

 

Екипът на ОББ Интерлийз