WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Документи за кандидатстване за фирми и физически лица

Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване за фирми

  • Попълнено искане за лизингово финансиране. Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
  • Оферти за оборудването / лекия автомобил / транспортното средство или друго, предмет на потенциална лизингова сделка;
  • Счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последното изтекло тримесечие на текущата година; копие на данъчната декларация за последната изтекла финансова година (заверено "Вярно с оригинала", подпис и печат).

Документи за кандидатстване за физически лица

  • Попълнено искане за лизингово финансиране на леки автомобили от физически лица (съдържа декларация за текущо семейно състояние и доходи). Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
  • Копие от лична карта;
  • Копие от свидетелство за управление на МПС;
  • Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка;
  • Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори;
  • Документ, удостоверяващ дохода (служебна бележка за доход; копие от годишната данъчна декларация за предходните 2 години; копие от договор за управление; др.)

Изтеглете:

Искане за лизингово финансиране на оборудване

Искане за лизингово финансиране на транспортни средства

Искане за лизингово финансиране на транспортни средства от фирми, чиято дейност не е свързана с транспорт на стоки

Искане за лизингово финансиране на леки автомобили - юридически лица

Искане за лизингово финансиране на офис оборудване

Искане за лизингово финансиране на селскостопанска техника

Искане за лизингово финансиране на леки автомобили - физически лица