За клиенти

ВЛИВАНЕ НА ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД В ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД

03.01.2018

Уважаеми клиенти и партньори,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 03.01.2018 г. е в сила вливането на „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, ЕИК 130936974 в дружеството – едноличен собственик на неговия капитал –  „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД, ЕИК 831257890.

В резултат на вливането и по силата на универсално правоприемство „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД придобива всички права и задължения на „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, което се прекратява без ликвидация, съгласно разпоредбите на чл. 262 от Търговския закон.

Всички правоотношения на нашите клиенти и партньори с „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД продължават непроменени своето действие, като занапред страна по сключените договори и споразумения е „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД, ЕИК 831257890. В тази връзка, след датата на преобразуването – 03.01.2018 г. – фактури, издадени на името на „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД няма да бъдат приемани и ще трябва да се преиздават от доставчика на името на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД. Респективно, клиентите по лизингови и други договори, сключени преди 03.01.2018 г. с „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, ще получават след тази дата счетоводни документи, издадени от „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД.

Всички пълномощни и други документи, издадени от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД преди настъпилото преобразуване, продължават да са напълно валидни. „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД е уведомило надлежно органите на Министерство на вътрешните работи за настъпилото правоприемство с оглед безпроблемното продължаване на отношенията със своите клиенти.

Заплащането на дължимите суми по договори за лизинг и други договори се извършва по банковите сметки, посочени в съответния договор / фактура / извлечение. Титуляр на банковите сметки, които до 03.01.2018 г. са били с титуляр „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, вече е „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД.

Достъпът до системата за профили на клиенти по сключени Договори за лизинг – interlease.ws се осъществява, като бъде избран Лизингодател „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД или съответния клон. Профилите на всички клиенти, които имат Договори както с „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД, така и с „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД и клоновете на дружеството, са обединени и са достъпни с еднократен вход в системата.

Клоновете на преобразуваното „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД запазват досегашното си наименование, но са с променени ЕИК, посочени в Търговския регистър.

В случай на необходимост от допълнително съдействие и информация, може да се обръщате към нашия Център за обслужване на клиенти на 0800 12 666.

 

От екипа на Интерлийз