WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Най-често задавани въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска по всеки един проект. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR + лихвена надбавка в зависимост от степента на риска. Лихвата се начислява върху стойността на остатъчната главница.

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR е лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския междубанков пазар, за депозити в евро. Лизинговите схеми, предлагани от ОББ Интерлийз, се актуализират на всеки 90 дни, съобразно действащия тримесечен EURIBOR.

В каква валута може да бъде лизинговото финансиране?

Валутата на финансиране е евро, като по изключение финансираме и сделки в щатски долари. Задължително ли е валутата на финансирането да съвпада с валутата, в която се заплаща оборудването?
Не, напълно възможно е финансирането да е в Евро, а плащанията към доставчиците да са в друга валута (например долари, британски лири, шведски крони и т.н.).

Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

Първоначалната вноска е от 10% до 50% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

Ако лизингополучателят е заплатил аванс от 20-30% на доставчика, може ли авансът да бъде признат като първоначална вноска?

Първоначалната вноска трябва да се заплати по сметката на ОББ Интерлийз и ние не можем да признаем като такава аванс към доставчика. Стандартната процедура, която прилагаме в такива случаи, е доставчикът да върне аванса на Лизингополучателя и той да заплати първоначалната вноска към ОББ Интерлийз.

Изисквате ли допълнителни обезпечения?

Ние считаме първоначалната вноска за достатъчен ангажимент от страна на клиента. Обикновено не изискваме допълнителни обезпечения по сделката, като изключение правят някои редки случаи, когато изискваме особен залог на части от производствени линии, собственост на Лизингополучателя, които са технологично обвързани с отдаденото под лизинг оборудване и го допълват по начин, който би позволил евентуална вторична реализация на цялата линия (примери: система за автоматично управление на линия и самата линия, инструментална екипировка и линията, която тя доокомплектова).

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на договорите за лизинг на машини и съоръжения, офис оборудване, транспортни средства и леки автомобили е 5 години.
Изисква ли ОББ Интерлийз финансово обвързване от собствениците на фирмата - лизингополучател? В общия случай изискваме собствениците на фирмата - лизингополучател да подпишат договора за лизинг като солидарни длъжници, които са солидарно отговорни за изпълнението на лизинговия договор.

Какъв е начинът на изплащане на оборудването?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата (равни месечни вноски по главницата) и месечната лихва върху остатъчната главница. За леки автомобили и транспортни средства предлагаме и възможност за избор на схема с равни лизингови вноски (увеличаващи се плащания по главницата).

Заплащат ли клиентите комисионна по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?

Клиентите на ОББ Интерлийз заплащат комисионна по обслужване на сделката в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Комисионната е еднократна и се заплаща изцяло при подписване на лизинговия договор.

Защо ОББ Интерлийз не финансира новостартиращи проекти без солидна финансова подкрепа?

Практиката показва, че при липса на опит в даден бизнес, ако зад един проект не стоят финансово солидни акционери с устойчив и жизненоспособен бизнес, вероятността от неблагоприятно развитие на проекта и изпадане в просрочие надхвърля 75%. Отказвайки силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

Застраховането се организира от ОББ Интерлийз, а плащането се извършва от Лизингополучателя. Ние изискваме имуществена застраховка на оборудването (КАСКО за превозните средства), включваща покритието на рисковете пожар и природни бедствия, както и кражба.

Застрахова ли ОББ Интерлийз финансовия риск?

Не, ние изискваме единствено имуществена застраховка на оборудването, (КАСКО за превозните средства), което прави нашите лизингови условия по-изгодни за клиентите.

Каква е политиката на ОББ Интерлийз в случай на системни просрочия при плащането на лизинговите вноски?

ОББ Интерлийз не толерира системни и продължителни забавяния на вноските по лизингови сделки. Най-тежките мерки, които можем да предприемем, са: блокиране/изземване на оборудването/транспортното средство, прекратяване на лизинговия договор и събиране на просрочените вземания по съдебен ред.

Може ли активът да бъде изплатен предсрочно?

Да, ОББ Интерлийз предоставя възможност за предварително изкупуване на актива, предмет на лизинговия договор, преди изтичането на срока на договора. За целта Лизингополучателят следва писмено да уведоми ОББ Интерлийз най-малко 1 календарен месец преди желаната дата за предварително изкупуване. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и компенсаторна такса съгласно общите условия на ОББ Интерлийз, определена като процент от главницата, която се предплаща.

Има ли ОББ Интерлийз клонове в страната?

Да, ОББ Интерлийз има клонове покриващи територията на цялата страна, които сключват сделки за лизинг на леки автомобили и транспортни средства.

Какво е предимството на лизинг на автомобил чрез клон на ОББ Интерлийз?

Както в Централния офис на ОББ Интерлийз в София, така и в нашите регионални клонове ще Ви бъде предоставена подробна информация за лизингови продукти, които предлагаме. Считаме, че наличието на наш клон в близост до нашите Лизингополучатели би следвало да ги улесни при кандидатстването за лизинг и основно – при приемане на превозното средство, което се регистрира в регионалните подразделения на КАТ.

Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?

Процедурата по кандидатстване за лизинг в ОББ Интерлийз е опростена и гъвкава. Необходимо е да знаете точно от какви активи имате нужда и да подготвите изискваните документи и справки.