ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ
Научете повече

Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,    

За ОББ ИНТЕРЛИЙЗ гарантирането на сигурността на личните данни, предоставени от потенциални и настоящи клиенти, е от изключително значение. Затова ОББ Интерлийз полага всички необходими правни, организационни, технологични и информационни мерки за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно и ясно обработване на личните данни на всички свои потенциални и настоящи клиенти. 

Настоящата декларация цели да Ви запознае как ОББ Интерлийз се грижи за Вашите лични данни, а именно: каква информация за вас събираме или ни предоставяте, какви са Вашите законови права като наш потенциален или настоящ клиент, какви съгласия можете да ни предоставите, с кого и как споделяме Вашите лични данни, колко дълго ги съхраняваме и т.н.

Информацията, която се съдържа в настоящия документ, е важна за Вас и е във Ваш интерес да се запознаете подробно и внимателно с нея.

За ОББ Интерлийз
Научете повече

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД (по-надолу ОББ ИНТЕРЛИЙЗ), е юридическо лице – търговец, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831257890, адрес: гр. София 1040, район Младост, бул. Цариградско шосе № 135А. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ има регистрирани клонове само на територията на Република България.

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е член на KBC group - банково-застрахователна група от дружества, които чрез сътрудничество помежду си създават и предлагат банкови, финансови, инвестиционни и застрахователни продукти и услуги. Основни целеви групи на KBC Group са физически лица, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти. KBC Group оперира главно в Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, България и Ирландия. 

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е регистриран администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 22878/23.10.2012, издадено от Комисията за защита на личните данни. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, в качеството си на администратор на лични данни, извършва своята дейност в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), като така осигурява конфиденциалността и законното обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

 

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на [email protected].

 

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg

Дефиниции
Научете повече

„Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

„Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

За Вашите права като наш потенциален и настоящ клиент
Научете повече

Физическите лица – потенциални и настоящи клиенти, чиито лични данни ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва, разполагат със следните права, регламентирани от действащото местно и европейско законодателство:

 • Право на достъп – По Ваше искане, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ Ви предоставя информация относно категориите лични данни, отнасящи се до Вас, които се събират и обработват от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, както и информация относно целите на обработването, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.
 • Право на искане за корекция, блокиране на обработването, ограничаване и/или изтриване (заличаване) – По Ваше искане, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ коригира, изтрива или блокира обработването на лични данни, което не е в съответствие с изискванията на законодателството. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ уведомява всички трети лица, на които Вашите личните данни са били законосъобразно предоставени, за всички случаи на коригиране, изтриване или блокиране на обработването на съответните лични данни.
 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате ОББ Интерлийз да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение или обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства. 
 • Право на възражение – Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще разгледа възражението Ви в най-кратките възможни срокове и ще Ви информира писмено за своето становище. След разглеждане на възражението, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени, за полученото възражение и за предприетите въз основа на него мерки. Все пак, в някои случаи ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да има необорими легитимни причини да продължи обработването, дори след като е получено възражение от Ваша страна (например в случай на съдебни действия, разследване на измами и др.). В тези случаи ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще се свърже с Вас, за да изясни причините, поради които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ продължава да обработва лични Ви данни. 
 • Право на отказ от получаване на персонализирани предложения - Оттеглянето на съгласие за получаване на персонализирани предложения може да бъде направено писмено чрез документ по образец, който е на разположение в офисите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. 
 • Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, свързани с обработването на личните Ви данни.

Всяко едно от посочените права Вие може да упражните във всеки един момент, като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: гр. София 1040, район Младост, бул. Цариградско шосе № 135А или по електронен път, адресиран до: [email protected]

За Вашите лични данни, обработвани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ
Научете повече

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва различни лични данни, свързани с установяване на самоличността Ви и Вашия социален и финансов статус. Личните данни могат да бъдат получени, както от Вас, така и да бъдат събрани от трети лица. Ваши лични данни могат да възникнат и да бъдат обработвани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ в процеса на предоставяне на съответната финансова услуга.

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да събира и обработва следните лични данни в зависимост от целта на обработване:

 

4.1. За идентифициране самоличността на клиента:

 • Имена
 • Единен граждански номер/личен номер на чужденец
 • Постоянен адрес
 • Номер и дата на документ за самоличност
 • Клиентски номер

 

4.2. За контакт с клиента:

 • Имена
 • Постоянен адрес
 • Настоящ адрес
 • Телефонен номер
 • Факс
 • e-mail /електронна поща/

 

4.3. За определяне на социален и финансов статус на клиента:

 • Данни за предходно използвани и настоящи финансови и банкови продукти
 • Данни за финансово състояние
 • Семеен статус
 • Информация относно професионални квалификации, месторабота и професионален опит
 • История на подадените от клиента запитвания, искания и жалби
 • Клиентски номер

 

4.4. Публични данни:

 • Данни за участие в търговски дружества и ЮЛНЦ, публично достъпни при Агенция по вписванията
 • Оповестена публично от клиента информация в интернет сайтове, социални мрежи и блогове

 

4.5. Охранителни камери и видеозаписи

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да извършва заснемане посредством охранителни камери за видеонаблюдение в офисните помещения на дружеството, като при всички случаи наличието на видеонаблюдение е обозначено с информационни табели. Видеозаписите от офисните помещения на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ подлежат на краткосрочно съхранение (не повече от 30 дни), като могат да бъдат запазени за по-дълъг период в случай на:

 • Необходимост от установяване и разследване на престъпления и нарушения;
 • Необходимост от идентифициране на нарушител или свидетел на нарушение, по което са причинени вреди на имущество или лица.
За лицата, на които ОББ Интерлийз предоставя лични данни
Научете повече

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват предимно от служителите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. Лични данни се обработват и от други лица – държавни органи и физически и юридически лица, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ предоставя Вашите лични данни въз основа на законово изискване или в изпълнение на договор между ОББ Интерлийз и конкретното лице за предоставяне дейности, част от услугите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. 

 

5.1. Лица, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ предоставя лични данни по силата на действащото законодателство:

 • БНБ (Българска народна банка) 
 • КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) 
 • КЗП (Комисия за защита на потребителите) 
 • Централен кредитен регистър
 • Национална агенция по приходите
 • Общински служби „Местни данъци и такси“
 • Дирекция „Финансово разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална следствена служба
 • Правораздавателни органи – съдилища, прокуратура, арбитражни съдилище /при наличие на договорно основание/
 • Комисия по финансов надзор
 • Министерство на вътрешните работи
 • Гаранционни фондове и финансови институции като Европейски инвестиционен фонд, Национален гаранционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка

 

В случай на промяна в списъка на лицата, обработващи лични данни, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ предоставя лични данни по силата на закона, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще актуализира настоящия документ.

 

5. 2. Лица, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ предоставя лични данни по силата на сключен договор:

 

5.2.1. Служителите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, обработващи лични данни във връзка с подписването и изпълнението на договор, по който Вие сте страна, както и във връзка с действия, предшестващи подписването на такъв договор, включващи служители от:

 • Дирекция Управление на риска
 • Дирекция Продажби
 • Отдел Правна дейност и нормативен контрол 
 • Дирекция Управление на портфейла 
 • Дирекция Финанси и счетоводство

 

5.2.2. Други физически и юридически лица, обработващи лични данни по силата на договор с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ:

 • Лица, на които е възложено да съставят, окомплектоват и предоставят информационни бланки (заявления) на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ;
 • Лица, предоставящи на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ услуги по събиране на вземания - юридически лица, предоставящи услуги по връчване на покани/писма и логистични услуги по предаване/възстановяване на държането върху лизингови вещи;
 • Дружества за събиране на вземания, с които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е в процес на сключване на договор и/или е сключило договор за прехвърляне на просрочени вземания по договори за лизинг;
 • Застрахователни компании – застрахователни дружества и застрахователни брокери, които застраховат лизингово имущество, предоставено по силата на договори за лизинг на субекти на данните;
 • Лица, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е възложило обработването на лични данни за организационни цели – дружества, на които са възложени дейности по изготвяне на оферти и сключване на лизингови договори, обслужване на клиенти на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ и др.;
 • Лица, предоставящи на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ услуги по регистрация и промяна на регистрация на МПС, собственост на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ и предоставени за ползване на субектите на лични данни;
 • Дружества, предоставящи информационни и комуникационни услуги и технологии във връзка с операционните системи и услуги, ползвани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ – мобилни оператори, доставчици на софтуерни услуги, куриери на пощенски услуги и др.;
 • Външни адвокати и правни фирми, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ;
 • Дружества, предоставящи физически и информационни услуги във връзка с обработването и поддръжката на документален физически и електронен архив;
 • Външни одитори, които имат сключени договори с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ;
 • Дружества от Групата на KBC в България.

 

​​​​​​​5.2.3. Лица, извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 

Някои от получателите, посочени по-горе, може да се намират извън ЕИП. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да предоставя лични данни на извън-ЕИП държави (трети държави) само ако необходимите мерки за защита на личните данни, изисквани от местното и европейското законодателство, са налице и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава и след одобрение от Комисия за защита на потребителите. Личните данни на физическите лица могат да бъдат предоставяни в трета държава извън ЕИП само след тяхното изрично и свободно предоставено съгласие. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще предприеме всички необходими мерки, за да защити Вашите лични данни, като ограничи тяхната достъпност от трети лица в или извън ЕИП. 

Целите, за които ОББ Интерлийз обработва личните данни
Научете повече

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ събира и обработва лични данни на свои потенциални и настоящи клиенти за различни цели и на различни законови основания, както следва:

 

6.1. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

 • Идентификация на самоличността на клиента и автентификация на неговите лични данни – съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон.
 • Профилиране на клиент, основано на оценка на риска – Профилиране на клиент съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон (одобрение на клиента и сделката и мониторинг съобразно рисковия профил).
 • Контрол във връзка с предотвратяване изпирането на пари, ембарго и тероризъм (Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон) - Законоустановени действия за предотвратяване, разкриване, разследване и предприемане на последващи действия, и изпълнение на задължения за докладване на съмнителни операции към органите за финансово разузнаване, и задължение за въвеждане на мерки против изпирането на пари, ембарго и тероризъм.
 • Регулаторни доклади –личните данни се събират и обработват по счетоводни и данъчни причини с цел осигуряване на съответствие с изискванията за докладване към компетентните власти, съгласно законови задължения. 

 

6.2. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР:

 

 • Изготвяне на договори по искане на физическите лица, чиито лични данни се обработват – с цел подписването на договор с клиент, ОББ Интерлийз трябва да разполага с определени лични данни на клиента (напр. име, дата на раждане / ЕГН / номер на лична карта, постоянен адрес) и данни за контакт с клиента. Възможно е ОББ Интерлийз да поиска допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са предмет на договора. 
 • Използване на продукти/услуги – ОББ Интерлийз обработва лични данни на клиенти посредством различни канали с цел осигуряване използването от страна на клиентите на съответните продукти/услуги (например обработва данни за платежна операция, за да може да отбележи като изпълнено задължението за плащане на вноска по силата на договор за лизинг).
 • Изпращане на съобщения във връзка с ползването на продукти и услуги – ОББ Интерлийз обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, ползвани от клиента, чрез обаждания, електронни писма, SMS, писма и др. Съобщенията касаят само продуктите и услугите, които вече се използват от клиента; те не преследват маркетингови цели, нито съдържат оферти за нови услуги. 

 

 

6.3. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА СЪГЛАСИЕТО НА КЛИЕНТА

 

 

 • Индивидуален/персонализиран директен маркетинг и сегментиране / профилиране с търговска цел - Създаване на клиентски профили с цел предоставяне на нови, по-добри банкови, финансови, застрахователни и инвестиционни услуги и продукти от страна на дружества от КБС Груп в България, взимайки предвид индивидуалните нужди и интереси на клиента.

 

Съгласието за обработване на лични данни за целите по т. 6.3. по-горе се предоставя свободно от субекта на данните чрез специална форма за съгласие за получаване на персонализирани предложения от страна на клиента.

 

 

 

 

6.4. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА АДМИНИСТРАТОРА:

 

 • Изграждане на аналитични модели ОББ Интерлийз ще изгражда аналитични модели, за да подпомага развитието на клиентските услуги и оценяване на предлаганите услуги. Събираните данни и личните данни се групират заедно по определен признак, за да се идентифицират модели/тенденции/връзки/алгоритми, без засягане интересите на индивидуалните клиенти и без предприемане на действия спрямо тях (напр. изготвяне на кредитен рейтинг за клиента).
 • Съдебни действия – защита на правата на ОББ Интерлийз – ОББ Интерлийз ще обработва данните на клиентите си, за да защитава правата си в съдебни процеси с помощта на външни адвокати. Това се отнася до ситуации, в които личните данни се обработват във връзка с администриране на информация, свързана с процесуални действия, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.
 • Продажба на вземания - – упражняване на право на цесия на ОББ Интерлийз – ОББ Интерлийз ще обработва данните на клиентите си, за да управлява финансовия си портфейл, като предприема действия по иницииране на преговори, предоставяне на информация и сключване на договори за цесия с колекторски дружества. Това се отнася до ситуации, в които личните данни се обработват във връзка със сключване на договор по отношение на просрочени съдебни вземания по договори за лизинг с клиенти.
 • Провеждане на тестове при промени в софтуерните приложения, демонстрации на платформите и вътрешните портали, обучения – ОББ Интерлийз ще използва лични данни, когато създава и/или актуализира софтуерни приложения за оперативните си системи, както следва:
  • проверка на промените в програмния код на приложенията в различни среди за изпитване / приемане (например усъвършенстване на каналите за разпространение или осигуряване на по-безопасна защита на събраните лични данни);
  • разрешаване на инциденти – проиграване на инциденти;
  • демонстрации на платформи;
  • обучение на служители.
 • Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – ОББ Интерлийз използва личните данни на клиентите си с цел да подобри пазарните си позиции чрез предлагане на нови и по-добри услуги и иновативни продукти и да оптимизира вътрешните си процеси.
 • Оценка на риска за предотвратяване и разкриване на измами – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на своите клиенти като защита срещу измами или престъпни действия от тяхна страна. ОББ Интерлийз има право да не обслужва клиенти с високорисков профил, които могат да изложат на риск имиджа на дружеството. Въз основа на определени факти (напр. предоставяне на неистински документи и данни, определено клиентско поведение) ОББ Интерлийз оценява потенциалния риск от измама. Оценяването може да бъде направено на базата на определени индикатори на съответния клиентски профил, както и на базата на всякаква друга информация (като открадната лична карта или избор на държава за електронно банкиране), която може да насочи към потенциална измама. Мерките за предотвратяване и разкриване на измама се вземат в контекста на съответствие с вътрешни правила, съществуващи контроли, осигуряване на надеждна сигурност на информацията, съхранявана физически и дигитално.
 • Управление на отношенията с клиент – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на своите клиенти с цел да предложи индивидуален подход, базиран на предоставената информация и създадения клиентски профил. Личните данни на клиентите, които се съхраняват в различни бази данни, могат да бъдат групирани по определени признаци и да бъдат обработвани чрез различни канали на ОББ Интерлийз (директни канали, кол центрове, офиси и клонове). Целта на това групиране е да улесни и подобри тези канали за достъп до информация. 
 • Определяне на кредитен риск – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на клиентите си за определяне на кредитни профили за намаляване на риска при предлагане на своите финансови продукти и услуги на клиентите.
 • Проверка за данни за субекта в публични регистри – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на клиентите си за извършване на справки за данни на клиентите в Централен Кредитен Регистър (ЦКР), кредитни регистри и офиси, Национална Здравно-осигурителна каза (НЗОК) и получаване на лични данни от посочените администратори във връзка с обработване на получените заявления за ползване на лизингово финансиране. Съгласието за обработване на лични данни за конкретната цел се предоставя в заявлението за ползване на лизингово финансиране, в лизинговия договор или в отделна декларация.
 • Директен маркетинг на продукти и услуги, предоставяни от ОББ Интерлийз - Предлагане на финансови продукти и услуги, предоставяни от ОББ Интерлийз, както и участие в проучвания за предлаганите продукти и услуги чрез различни канали, вкл. офисите на ОББ Интерлийз, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали.

 

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на ОББ Интерлийз като администратор на лични данни, където тези интереси са свързани с основната функция на ОББ Интерлийз като финансова институция. ОББ Интерлийз  е положило всички необходими марки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

Продължителност на съхранение на лични данни
Научете повече

ОББ Интерлийз съхранява и обработва личните данни на своите клиенти – субекти на лични данни, с определена цел и за извършването на конкретни действия. С изпълнение на целите за обработване и извършване на всички действия, за които личните данни са необходими, ОББ Интерлийз прекратява съхранието на данните и предприема всички необходими действия по заличаване и/или унищожаване на същите.

 

ОББ Интерлийз съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със задължителните законови срокове за съхранение, а ако такива не са определени – съгласно вътрешните си правила. Общата продължителност на съхранение на лични данни и документи на клиенти, транзакции и сделки е до 10 (десет) години след прекратяване на отношенията с клиента. Така например, ОББ Интерлийз ще съхранява клиентското досие, съдържащо всички съществуващи документи за клиента, 10 (десет) години, считано от годината, следваща преустановяване на договорните отношения. След изтичане на определените срокове, ОББ Интерлийз ще унищожи всички документи, съдържащи лични данни за съответния клиент, и/или ще заличи необратимо личните данни в тези документи.

 

ОББ Интерлийз съхранява личните данни на свои потенциални клиенти за срок не по-кратък от 5 (пет) години. Потенциалните клиенти имат право във всеки един момент преди изтичането на този срок да подадат искане до ОББ Интерлийз за заличаване на личните данни, съхранявани от администратора.

 

Навсякъде в настоящата Декларация за поверителност и Съгласие за получаване на персонализирани предложения от клиент, където е отбелязано ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, ще се счита за препращане към ОББ Интерлийз ЕАД, включително неговите правоприемници, ако дружеството престане да съществува. 

 

Декларацията за поверителност на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е достъпна за всички потенциални и настоящи клиенти на следните адреси: www.interlease.bg и www.ubb.bg, или може да ви бъде предоставена при поискване.