ИНФОРМАЦИЯ НА ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Научете повече

Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,


За ОББ ИНТЕРЛИЙЗ гарантирането на сигурността на личните данни, предоставени от потенциални и настоящи клиенти, е от изключително значение. Затова ОББ Интерлийз полага всички необходими правни, организационни, технологични и информационни мерки за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно и ясно обработване на личните данни на всички свои потенциални и настоящи клиенти.


Настоящата декларация цели да Ви запознае как ОББ Интерлийз се грижи за Вашите лични данни, а именно: каква информация за вас събираме или ни предоставяте, какви са Вашите законови права като наш потенциален или настоящ клиент, какви съгласия можете да ни предоставите, с кого и как споделяме Вашите лични данни, колко дълго ги съхраняваме и т.н.


Информацията, която се съдържа в настоящия документ, е важна за Вас и е във Ваш интерес да се запознаете подробно и внимателно с нея.
Възможно е ОББ Интерлийз да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната ѝ версия може да намерите на www.interlease.bg. ОББ Интерлийз ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

За ОББ Интерлийз
Научете повече

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД (по-надолу ОББ ИНТЕРЛИЙЗ), е юридическо лице – търговец, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831257890, адрес: гр. София 1040, район Младост, бул. Цариградско шосе № 135А. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ има регистрирани клонове само на територията на Република България.

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е член на KBC group - банково-застрахователна група от дружества, които чрез сътрудничество помежду си създават и предлагат банкови, финансови, инвестиционни и застрахователни продукти и услуги. Основни целеви групи на KBC Group са физически лица, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти. KBC Group оперира главно в Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, България и Ирландия. 

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, в качеството си на администратор на лични данни, извършва своята дейност в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), като така осигурява конфиденциалността и законното обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

 

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на [email protected].

 

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg

Определения
Научете повече

„Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

„Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

Права на субектите на лични данни:
Научете повече

Физическите лица – потенциални и настоящи клиенти, чиито лични данни ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва, разполагат със следните права, регламентирани от действащото местно и европейско законодателство:

 • Право на достъп – По Ваше искане, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ Ви предоставя информация относно категориите лични данни, отнасящи се до Вас, които се събират и обработват от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, както и информация относно целите на обработването, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.
 • Право на коригиране – по Ваше искане в качеството Ви на Субект на данни ОББ Интерлийз е длъжно да коригира неточните и/или да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.
 • Право на изтриване („правото да бъдете забравен“) – по Ваше желание, ОББ Интерлийз може да изтрие Ваши лични данни, в общия случай, когато липсва или е отпаднало основанието за тяхното обработване, или съществува законово основание за тяхното изтриване. Молбата Ви за изтриване на данните Ви може да бъде оставена без уважение, в случай че важни обстоятелства налагат продължаване на обработването. Преценката за това се прави индивидуално, за всеки отделен случай при отчитане на конкретните обстоятелства.
 • Право на ограничаване на обработването на данни – по Ваше искане ОББ Интерлийз може да ограничи обработването на данни, свързани с Вас, при наличие на някое от следните условия:
  • в случай че оспорвате точността на данните, които Дружеството обработва за Вас – за срок, необходим за проверка на точността им;
  • при установяване, че обработването на данните е незаконосъобразно, но желанието Ви е данните да не бъдат изтрити, а вместо това да се ограничи тяхното използване;
  • по Ваше желание, в случай че Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Вие сте възразил/а срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Общия регламент относно данните и очаквате резултатите от проверката за това дали законният интерес на Дружеството има преимущество пред интересите Ви като субект на данните.

В случаите на коригиране, изтриване или на ограничаване на обработването на лични данни, направено по Ваше искане и съгласно изложеното по-горе, Дружеството уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви данни, за всички корекции, допълнения, заличавания, преустановяване или ограничаване на обработването на личните Ви данни.

 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате ОББ Интерлийз да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение или обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства.
 • Право на възражение – Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще разгледа възражението Ви в най-кратките възможни срокове и ще Ви информира писмено за своето становище. След разглеждане на възражението, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени, за полученото възражение и за предприетите въз основа на него мерки. Все пак, в някои случаи ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да има необорими легитимни причини да продължи обработването, дори след като е получено възражение от Ваша страна (например в случай на съдебни действия, разследване на измами и др.). В тези случаи ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще се свърже с Вас, за да изясни причините, поради които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ продължава да обработва лични Ви данни.
 • Право на отказ от получаване на персонализирани предложения Оттеглянето на съгласие за получаване на персонализирани предложения може да бъде направено писмено чрез документ по образец, който е на разположение в офисите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ.
 • Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, свързани с обработването на личните Ви данни.

Всяко едно от посочените права Вие може да упражните във всеки един момент, като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: гр. София 1040, район Младост, бул. Цариградско шосе № 135А или по електронен път, адресиран до: [email protected]

Видове лични данни, обработвани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ
Научете повече

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва различни лични данни, свързани с установяване на самоличността Ви и Вашия социален и финансов статус. Личните данни могат да бъдат получени, както от Вас, така и да бъдат събрани от трети лица. Ваши лични данни могат да възникнат и да бъдат обработвани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ в процеса на предоставяне на съответната финансова услуга.

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да събира и обработва следните лични данни в зависимост от целта на обработване:

 

4.1. За идентифициране самоличността на клиента:

 • Имена
 • Място на раждане
 • Дата на раждане
 • Гражданство, вкл. ако лицето има повече от едно гражданство
 • Пол
 • Единен граждански номер/личен номер на чужденец
 • Постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)
 • Настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)
 • Данни от лична карта и/или друг документ за самоличност (паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за продължително/постоянно пребиваване)
 • Клиентски номер
 • Данъчен номер/данъчен адрес
 • Рисков профил

 

4.2. За контакт с клиента:

 • Имена
 • Постоянен адрес
 • Настоящ адрес
 • Телефонен номер
 • Факс
 • e-mail /електронна поща/

 

4.3. За определяне на социален и финансов статус на клиента:

 • Данни за предходно използвани и настоящи финансови и банкови продукти
 • Данни за финансово състояние
 • Семеен статус
 • Информация относно професионални квалификации, месторабота и професионален опит
 • История на подадените от клиента запитвания, искания и жалби
 • Клиентски номер

 

4.4. Публични данни:

 • Данни от официални публични регистри (напр. Търговски регистър, Лакорда, Апис), които носят отговорност за съхранението на тази информация по законен ред. Публичните данни могат да бъдат обработвани за целите, изброени от ОББ Интерлийз в този документ, за да се провери точността на информацията в базата данни на Дружеството
 • Оповестена публично от клиента информация в интернет сайтове, социални мрежи и блогове

 

4.5. Охранителни камери и видеозаписи

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да извършва заснемане посредством охранителни камери за видеонаблюдение в офисните помещения на дружеството, като при всички случаи наличието на видеонаблюдение е обозначено с информационни табели. Видеозаписите от офисните помещения на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ подлежат на краткосрочно съхранение (не повече от 30 дни), като могат да бъдат запазени за по-дълъг период в случай на:

 • Необходимост от установяване и разследване на престъпления и нарушения;
 • Необходимост от идентифициране на нарушител или свидетел на нарушение, по което са причинени вреди на имущество или лица.
За лицата, на които ОББ Интерлийз предоставя лични данни
Научете повече

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват предимно от служителите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които ОББ Интерлийз има сключен договор за тази цел и които изпълняват дейности, представляващи част от услугите, предоставяни от Дружеството. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели.


5.1. Администратори на лични данни, на които ОББ Интерлийз може да предоставя лични данни:
• БНБ (Българска народна банка)
• КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)
• КЗП (Комисия за защита потребителите)
• ЦКР (Централен кредитен регистър)
• Национална агенция по приходите
• Национален осигурителен институт
• Национална здравноосигурителна каса
• Оператори на картови и платежни услуги и системи като Борика АД, VISA, Mastercard, Бисера, Рингс
• Външни одитори, които имат сключени договори с ОББ Интерлийз
• САД ”Финансово разузнаване”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“
• Правораздавателни органи /съд, прокуратура, следствие/
• Висш съдебен съвет /ВСС/
• Комисия за финансов надзор
• Министерство на вътрешните работи (МВР)
• Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
• Гаранционни фондове и финансови институции като Европейския инвестиционен фонд, Националния гаранционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Европейската сметна палата, Европейската комисия и други органи на Европейския съюз, които имат одитни и контролни функции, Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Посочените институции могат да достъпват данните Ви в качеството на клиент или трето лице, свързано с кредитното правоотношение с цел мониторинг на изпълнение на задълженията по споразумения, сключени между ОББ ИНТЕРЛИЙЗ и съответната институция.
• Цесионери, с които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД сключва договори
• Куриери и пощенски оператори
• Мобилни оператори
• Външни адвокати, правни кантори, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ, ЧСИ/ДСИ
• Други дружества от КВС Груп, в качеството им на администратори на лични данни
• Български и чуждестранни банки, и други финансови институции
• Евротръст Технолоджис АД като доставчик на електронни удостоверителни услуги
• Други получатели на данни, чиято дейност е нормативно регламентирана
В случай на промяна в списъка на лицата, обработващи лични данни, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ предоставя лични данни по силата на закона, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще актуализира настоящия документ.


5.2. Обработващи Вашите лични данни са:
Физически или юридически лица, публичен орган, агенция или друга структура, които обработват лични данни от името на администратора. Като част от КВС Груп, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД може да възлага определени действия по обработването на данните на други обработващи от Групата. Някои от тези действия по обработването на данните, възлагани от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ са свързани с контролните и помощните функции като: • финансова отчетност • съответствие • риск • маркетинг • ICT мениджмънт • вътрешен одит • изследователски екип, който разработва модели за подобряване на услугите и продуктите. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може директно или индиректно да ползва и други обработващи, с които е сключило договор, като: • лица, на които са възложени действия по изработването, окомплектоването и доставката на информационни бланки на дружеството; • лица, на които Администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини; • доставчици на продукти и услуги за дружеството; • дружества, предоставящи информационни и комуникационни технологии за улесняване на работата на операционните системи и услуги; • СМС доставчици, различни от мобилните оператори; • Агенции за пазарни проучвания / за организиране на игри и томболи • дружества, които по възлагане на дружеството от негово име и за негова сметка отправят търговски оферти чрез технически средства за комуникация – доколкото за такова предлагане е налице правно основание; • фирми, специализирани в архивирането на дигитална информация и достъп
• Дружества, предоставящи физически и информационни услуги във връзка с обработването и поддръжката на документален физически и електронен архив; • дружества от KBC Груп в рамките на или извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) за извършване на дейности по възлагане на дружеството (в случаите на изнасяне на (част от) дейност („аутсорсинг“) в съответствие с изискванията на действащото законодателство; • лица, оказващи съдействие на дружеството във връзка с обслужването и събирането на вземания - юридически лица, предоставящи услуги по връчване на покани/писма и логистични услуги по предаване/възстановяване на държането върху лизингови вещи;
• Застрахователни компании – застрахователни дружества и застрахователни брокери, които застраховат лизингово имущество, предоставено по силата на договори за лизинг на субекти на данните;
• Лица, на които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е възложило обработването на лични данни за организационни цели – дружества, на които са възложени дейности по изготвяне на оферти и сключване на лизингови договори, обслужване на клиенти на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ и др.;
• Лица, предоставящи на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ услуги по регистрация и промяна на регистрация на МПС, собственост на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ и предоставени за ползване на субектите на лични данни;

 

5.2.1. Лица, извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)
Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство.. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ може да предоставя лични данни на получатели от държави, които не са част от Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън ЕИП, които не се третират като държави с адекватно ниво на защита на личните данни, при условие че в сключените между страните споразумения за обработване и трансфер на лични данни се предвидят стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия и след като бъде извършена детайлна оценка на въздействието на трансфера върху правата на субектите на лични данни. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, ако обработването им налага предоставянето им на трети страни в или извън Европейското икономическо пространство.

Целите, за които ОББ Интерлийз обработва личните данни
Научете повече

6. Целите, за които ОББ Интерлийз обработва личните данни

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ събира и обработва лични данни на свои потенциални и настоящи клиенти за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1.           ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Установяване на на самоличността Ви като клиент на Дружеството и достоверността на Вашите лични данни – съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон.
 • Профилиране на клиент на ОББ Интерлийз, основано на оценка на риска – Профилиране на клиент съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон (одобрение на клиента и сделката и мониторинг съобразно рисковия профил).
 • Осъществяване на контрол с цел предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризъм, и за изпълнение на наложените на национално и/или международно ниво ембарго ограничения Законоустановени действия за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на съмнителни операции към органите за финансово разузнаване, съгласно Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон.
 • Регулаторни доклади –личните данни се събират и обработват по счетоводни и данъчни причини с цел осигуряване на съответствие с изискванията за докладване към компетентните власти, съгласно законови задължения.

6.2.        ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР:

 • Изготвяне на договори по искане на физическите лица, чиито лични данни се обработват – с цел подписването на договор с клиент, ОББ Интерлийз трябва да разполага с определени лични данни на клиента (напр. име, дата на раждане / ЕГН / номер на лична карта, постоянен адрес) и данни за контакт с клиента. Възможно е ОББ Интерлийз да поиска допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са предмет на договора.
 • Използване на продукти/услуги – ОББ Интерлийз обработва лични данни на клиенти посредством различни канали с цел осигуряване използването от страна на клиентите на съответните продукти/услуги (например обработва данни за платежна операция, за да може да отбележи като изпълнено задължението за плащане на вноска по силата на договор за лизинг).
 • Изпращане на съобщения във връзка с ползването на продукти и услуги – ОББ Интерлийз обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, ползвани от клиента, чрез обаждания, електронни писма, SMS, писма и др. Съобщенията касаят само продуктите и услугите, които вече се използват от клиента; те не преследват маркетингови цели, нито съдържат оферти за нови услуги.

6.3.        ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА СЪГЛАСИЕТО НА КЛИЕНТА

 • Индивидуален/персонализиран директен маркетинг и сегментиране / профилиране с търговска цел Създаване на клиентски профили с цел предоставяне на нови, по-добри банкови, финансови, застрахователни и инвестиционни услуги и продукти от страна на дружества от КБС Груп в България, взимайки предвид индивидуалните нужди и интереси на клиента.

Съгласието за обработване на лични данни за целите по т. 6.3. по-горе се предоставя свободно от субекта на данните чрез специална форма за съгласие за получаване на персонализирани предложения от страна на клиента.

6.4.        ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА АДМИНИСТРАТОРА:

 • Изграждане на аналитични модели ОББ Интерлийз ще изгражда аналитични модели, за да подпомага развитието на клиентските услуги и оценяване на предлаганите услуги. Събираните данни и личните данни се групират заедно по определен признак, за да се идентифицират модели/тенденции/връзки/алгоритми, без засягане интересите на индивидуалните клиенти и без предприемане на действия спрямо тях (напр. изготвяне на кредитен рейтинг за клиента).
 • Съдебни действия – защита на правата на ОББ Интерлийз – ОББ Интерлийз ще обработва данните на клиентите си, за да защитава правата си в съдебни процеси с помощта на външни адвокати. Това се отнася до ситуации, в които личните данни се обработват във връзка с администриране на информация, свързана с процесуални действия, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.
 • Провеждане на тестове при промени в софтуерните приложения, демонстрации на платформите и вътрешните портали, обучения – ОББ Интерлийз ще използва лични данни, когато създава и/или актуализира софтуерни приложения за оперативните си системи, както следва:
  • проверка на промените в програмния код на приложенията в различни среди за изпитване / приемане (например усъвършенстване на каналите за разпространение или осигуряване на по-безопасна защита на събраните лични данни);
  • разрешаване на инциденти – проиграване на инциденти;
  • демонстрации на платформи;
  • обучение на служители.
 • Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – ОББ Интерлийз използва личните данни на клиентите си с цел да подобри пазарните си позиции чрез предлагане на нови и по-добри услуги и иновативни продукти и да оптимизира вътрешните си процеси.
 • Оценка на риска за предотвратяване и разкриване на измами – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на своите клиенти като защита срещу измами или престъпни действия от тяхна страна. ОББ Интерлийз има право да не обслужва клиенти с високорисков профил, които могат да изложат на риск имиджа на дружеството. Въз основа на определени факти (напр. предоставяне на неистински документи и данни, определено клиентско поведение) ОББ Интерлийз оценява потенциалния риск от измама. Оценяването може да бъде направено на базата на определени индикатори на съответния клиентски профил, както и на базата на всякаква друга информация (като открадната лична карта или избор на държава за електронно банкиране), която може да насочи към потенциална измама. Мерките за предотвратяване и разкриване на измама се вземат в контекста на съответствие с вътрешни правила, съществуващи контроли, осигуряване на надеждна сигурност на информацията, съхранявана физически и дигитално.
 • Управление на отношенията с клиент ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на своите клиенти с цел да предложи индивидуален подход, базиран на предоставената информация и създадения клиентски профил. Личните данни на клиентите, които се съхраняват в различни бази данни, могат да бъдат групирани по определени признаци и да бъдат обработвани чрез различни канали на ОББ Интерлийз (директни канали, кол центрове, офиси и клонове). Целта на това групиране е да улесни и подобри тези канали за достъп до информация.
 • Определяне на кредитен риск ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на клиентите си за определяне на кредитни профили за намаляване на риска при предлагане на своите финансови продукти и услуги на клиентите.
 • Проверка за данни за субекта в публични регистри – ОББ Интерлийз ще обработва личните данни на клиентите си за извършване на справки за данни на клиентите в Централен Кредитен Регистър (ЦКР), кредитни регистри и офиси, Национална Здравно-осигурителна каза (НЗОК) и получаване на лични данни от посочените администратори във връзка с обработване на получените заявления за ползване на лизингово финансиране. Съгласието за обработване на лични данни за конкретната цел се предоставя в заявлението за ползване на лизингово финансиране, в лизинговия договор или в отделна декларация.

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на ОББ Интерлийз като администратор на лични данни, където тези интереси са свързани с основната функция на ОББ Интерлийз като финансова институция. ОББ Интерлийз  е положило всички необходими марки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

Срок на съхранение на лични данни
Научете повече

ОББ Интерлийз съхранява и обработва личните данни на своите клиенти – субекти на лични данни, с определена цел и за извършването на конкретни действия. С изпълнение на целите за обработване и извършване на всички действия, за които личните данни са необходими, ОББ Интерлийз прекратява съхранието на данните и предприема всички необходими действия по заличаване и/или унищожаване на същите.


ОББ Интерлийз съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със задължителните законови срокове за съхранение, а ако такива не са определени – съгласно вътрешните си правила. Общата продължителност на съхранение на лични данни и документи на клиенти, транзакции и сделки е до 10 (десет) години след прекратяване на отношенията с клиента. Така например, ОББ Интерлийз ще съхранява клиентското досие, съдържащо всички съществуващи документи за клиента, 10 (десет) години, считано от годината, следваща преустановяване на договорните отношения. След изтичане на определените срокове, ОББ Интерлийз ще унищожи всички документи, съдържащи лични данни за съответния клиент, и/или ще заличи необратимо личните данни в тези документи.


ОББ Интерлийз съхранява личните данни на свои потенциални клиенти за срок не по-кратък от 5 (пет) години. Потенциалните клиенти имат право във всеки един момент преди изтичането на този срок да подадат искане до ОББ Интерлийз за заличаване на личните данни, съхранявани от администратора.


Декларацията за поверителност на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е достъпна за всички потенциални и настоящи клиенти на следните адреси: www.interlease.bg и www.ubb.bg, или може да ви бъде предоставена при поискване.