topimg

Предимства

 • Възможност за дългосрочно планиране и оптимизиране на разходите чрез фиксиран размер на лизинговите вноски през срока на договора;
 • Ползване на лизинговия актив без носене на риск за Лизингополучателя към остатъчната стойност на актива в края на договора;
 • Месечните лизингови вноски се признават за счетоводен разход на Лизингополучателя;
 • Възможност за бърза замяна на ползвания лизингов актив в края на договора с фабрично нов лизингов актив при сключване на нов договор.

Условия

 • Тип лизингово финансиране: оперативен лизинг без включени разходи по ползване на лизинговия актив;
 • Лизингополучатели: юридически лица и еднолични търговци;
 • Активи за финансиране: автомобили, транспортни средства и подемна техника;
 • Срок на финансиране: от 3 до 5 г.;
 • Парична гаранция: съгласно конкретното одобрение за финансиране. (Паричната гаранция подлежи на възстановяване след изтичане на срока на договора);
 • Месечни лизингови вноски: анюитети и включват единствено правото на ползване на лизинговата вещ;
 • Върху размера на месечните лизингови вноски се начислява и дължи ДДС;
 • Валута на месечните лизингови вноски: евро /ЕUR/;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – в евро или лева /EUR/BGN/.

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години;
 • Кратка презентация за дейността на дружеството.
 • Копие от офертата на доставчика за лизинговия актив, предмет на лизинговата сделка;
 • Копия от личните карти на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници.

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове